Pored navedenih oblasti prava kojima se bavi advokatska kancelarija “Aleksić”, pravnu pomoć pruža i u oblasti krivičnog prava, prekršajnog prava, privrednog prava, stečajnog prava, upravnog prava i u drugim oblastima. Premda u dosadašnjoj praksi kancelarije ove oblasti nisu bile značajnije zastupljene, klijentima će biti pružena adekvatna stručna pravna pomoć i slučaj će biti proučen sa posebnom pažnjom.